| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Gong Nam

Page history last edited by penkyamp@... 15 years, 9 months ago
flash:http://www.tudou.com/v/PYlmwEC00nY

江南 (粤语版)

Göng nam(yeùd yeú bãn)

主唱:林俊杰

Jeũ ceông:Lamp Jônt-gìd

作曲:林俊杰 填词:陈少琪

Jôg kök:Lamp Jõnt-gìd

沿岸听清风扑面

Yeun ngòn tênk cënk fönk pôg mìn

面目便带着怀念

Mìn mòk bìn dâi jeòg wai nìm

迷漫雨点中发现

May màn yeú dĩm jönk fâd yìn

现实是爱不过为留念

Yìn sàt sì ngôi bät guô wày law nìm

缘分寄生三世石

Yeun fànt gêy sänk säm sây sèg

石上附载约誓未兑现

Sèg seòng fù jôi yeôg sày mèy dôy yìn

情是最艰辛试练

Cenk sì jôy gän sänt sî lìn

练就下世的爱在沉淀

Lìn jàw hà sây dëk ngôi jòi camp dìn

圈圈点点圈圈

Heün heün dĩm dĩm heün heün

淅淅沥沥依依稀稀

Sëk sëk lëk lëk yï yï hëy hëy

花瓣也许听见

Fä fãn yá hõy tëng gîn

迷途恋人们 以为江南情不变

May tow leũn yant mun, yí way göng nam cenk bät bîn

明明越爱越错相恋多痛苦

Menk menk yeùd ngôi yeùd cô seöng leũn dö tônk fũ

比不起美丽照片得到那保护

Bẽy bät hẽy méy lày jîu pĩn däk dõw ná bõw wù

到头来一天 秦淮干枯

Dôw taw loi yät tïn, cont wai gön

尘世上再没景色不染污

Cant sây seòng jôi mùd gẽnk sëk bät yím wü

明明越错越爱单思多痛苦

Menk menk yeùd cô yeùd ngôi dän sï dö tônk fũ

比不起灿烂记忆于心里依附

Bẽy bät hẽy cân làn gêy yëk yeü sämp lóy yï fù

痛会磨练身心 柔肠肌肤

Tônk wúi mo lìn sänt sämp, yaw ceong gëy fü

情会澹化在苍苍烟雨中

Cenk wúi dàm fâ jòi cöng söng yïn yeú jönk

伤心的典故

Seöng sämp dëk dĩn gû

纯penkyamp版:

Sont pênk yämp bãn:

Göng nam(yeùd yeú bãn)

Jeũ ceông:Lamp Jônt-gìd

Jôg kök:Lamp Jõnt-gìd

Yeun ngòn tênk cënk fönk pôg mìn

Mìn mòk bìn dâi jeòg wai nìm

May màn yeú dĩm jönk fâd yìn

Yìn sàt sì ngôi bät guô wày law nìm

Yeun fànt gêy sänk säm sây sèg

Sèg seòng fù jôi yeôg sày mèy dôy yìn

Cenk sì jôy gän sänt sî lìn

Lìn jàw hà sây dëk ngôi jòi camp dìn

Heün heün dĩm dĩm heün heün

Sëk sëk lëk lëk yï yï hëy hëy

Fä fãn yá hõy tëng gîn

May tow leũn yant mun,yí way göng nam cenk bät bîn

Menk menk yeùd ngôi yeùd cô seöng leũn dö tônk fũ

Bẽy bät hẽy méy lày jîu pĩn däk dõw ná bõw wù

Dôw taw loi yät tïn, cont wai gön

Cant sây seòng jôi mùd gẽnk sëk bät yím wü

Menk menk yeùd cô yeùd ngôi dän sï dö tônk fũ

Bẽy bät hẽy cân làn gêy yëk yeü sämp lóy yï fù

Tônk wúi mo lìn sänt sämp,yaw ceong gëy fü

Cenk wúi dàm fâ jòi cöng söng yïn yeú jönk

Seöng sämp dëk dĩn gû

注音的广东流行歌曲, 已经被采纳入拼音维基

http://penkyamp.pbwiki.com/Gong-Nam

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.